Prelegenci Konferencji Logopedycznej 2023

Plakat - prelegenci Konferencji 2023

dr Elżbieta Stecko Uniwersytet SWPS Warszawa

Refleksje na początek Konferencji

Dr Elżbieta Stecko – wieloletni krajowy konsultant ds. logopedii w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, była Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji ds. specjalizacji z zakresu logopedii przy O.D.N. Współpracuje z Centrum Zdrowia Dziecka oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych. Aktualnie członek komisji egzaminacyjnej na stopień specyfikacji w zakresie neurologopedii w służbie zdrowia. Ma duże doświadczenie praktyczne – jest autorką programu profilaktyki i wczesnej (od okresu noworodkowego) interwencji logopedycznej dla dzieci. Prowadzi szkolenia dla logopedów, pediatrów i innych specjalistów pracujących z dziećmi z grupy ryzyka zaburzeń rozwoju mowy. Dr Stecko od 2003 roku kieruje na Uniwersytecie SWPS studiami podyplomowymi z Neurologopedii (jest Autorką programu tych studiów). W 2009 r. powołana została przez Ministra Zdrowia na członka Zespołu Ekspertów do opracowania programu specjalizacji w dziedzinie Neurologopedii. Od 2010 r. jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Neurologopedii. Założycielka i inicjatorka Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Jest autorem książek: „Logopedia małego dziecka – Badanie logopedyczne noworodków” – powstała z myślą o logopedach, którzy tradycyjnie pracują z dziećmi starszymi, tzn. po ukończeniu 3. Rż (…) Niestety zarówno tradycja, jak i kształcenie logopedów czynią białą plamą okres do 3. rż. – obszar, o którym intuicyjnie (i nie tylko) wiemy, że ma istotne znaczenie dla rozwoju komunikacji i mowy, ale praktycznie jest niezagospodarowany. „Masaż logopedyczny” – książka + płyta DVD z filmem którego treścią jest badanie i ocena logopedyczna dzieci z grupy ryzyka nieprawidłowego rozwoju mowy. „Neurologopedyczne studia przypadków Tom 1 i Tom 2 oraz Tom 3″ – zbiór prac pod redakcją dr Elżbiety Stecko to ewenement na logopedycznym rynku wydawniczym i są odpowiedzią na zapotrzebowanie logopedów i studentów, którzy poszukują praktycznych informacji dotyczących leczenia swoich pacjentów. Przedstawiają, między innymi pacjentów dotkniętych afazją, jąkaniem, autyzmem, a także osoby z zespołem Cornelii de Lange, małomózgowiem pierwotnym, nietypową postacią fenyloketonurii, kruchego chromosomu X. „Sprawdź jak mówię – karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi” jest wynikiem wieloletniej pracy z dziećmi, począwszy od noworodków po starszy wiek szkolny, o różnym poziomie rozwoju psychoruchowego i umysłowego. „Zapiski z pracy logopedy” jest zbiorem materiałów rozproszonych w mało dostępnym piśmiennictwie medycznym, publikowanych w niewielkim nakładzie, autorka wzbogaciła materiał o nowe informacje dotyczące rozwoju języka i mowy. „Publikacja spełni swoje zadanie, jeśli zachęci lekarzy i logopedów do wyjścia z zaklętego kręgu pozornych nieważności problemów, niemożności działań i małej wiary w swoje możliwości”.

dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń prof. UP Kraków

Diagnoza logopedyczna dziecka z FASD w świetle zaleceń interdyscyplinarnego zespołu ekspertów

dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń, prof. UP – Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; zainteresowania naukowe: nabywanie i rozwój języka u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi i chorobami neurologicznymi, nabywanie i rozwój języka u dzieci, nabywanie i rozwój języka u dzieci z wadami anatomicznymi twarzoczaszki oraz przedwcześnie urodzonych, diagnoza i terapia osób dorosłych z afazją, diagnoza i terapia osób dorosłych w wieku senioralnym. 

dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek prof. UP Kraków

Obszary terapii neurologopedycznej dziecka z FASD

prof. dr hab. prof. UP Zdzisława Orłowska-Popek – Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; zainteresowania badawcze: budowanie systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju, stymulacja rozwoju dziecka, nauczanie języka polskiego jako drugiego lub obcego. 

dr Elżbieta Radkowska IMiDz Warszawa

 Diagnoza i terapia logopedyczna pacjenta z podśluzówkowym rozszczepem podniebienia

dr n.med Elżbieta Radkowska Neurologopeda w Pracowni Patofizjologii Mowy i Endoskopii Górnych Dróg Oddechowych (Instytut Matki i Dziecka w Warszawie). Aktywnie angażuje się w działalność dydaktyczną. Od 2011 roku, we współpracy z Fundacją Rozszczepowe Marzenia, organizuje i prowadzi turnusy logopedyczne dla dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Do jej zainteresowań naukowych należą zagadnienia związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci z wadami twarzoczaszki a także temat zaburzeń słuchu i ich wpływu na rozwój mowy u pacjentów z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Prywatnie mama dwóch córek. W wolnym czasie relaksuje się podczas długich leśnych spacerów, a także słuchając muzyki i czytając książki. Jest także miłośniczką psów. Wśród swoich zainteresowań wymienia również tematykę kulinarną, do której zalicza głównie kuchnię Dalmacji oraz Bośni i Hercegowiny.

dr n. med. Marika Litwin CKR Konstancin Jeziorna

Diagnozowanie różnicowe apraksji mowy i afazji u dorosłych

Marika Litwin – dr n. med., absolwentka logopedii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca Uniwersytetu SWPS, Collegium Humanum i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, neuropsychologii, neurologopedii oraz licznych kursach szkoleniowych. Specjalista neurologopeda w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie. Zainteresowania zawodowe to zaburzenia połykania oraz zaburzenia językowe w chorobach neurologicznych. Autorka publikacji z zakresu afazji, dysartrii, dysfagii.

dr Monika Kaźmierczak Uniwersytet Łódzki

Istota giełkotu

dr Monika Kaźmierczak– polonistka, logopedka, trenerka emisji głosu, specjalistka rehabilitacji zaburzeń głosu. Pracuje w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku adiunkta. Od kilku lat zgłębia tajemnice mowy bezładnej, założyła i prowadzi na fb „Grupę G (jak GIEŁKOT)” – dla każdego, kto chce lepiej poznać giełkot/giełkot z jąkaniem/jąkanie z giełkotem: https://www.facebook.com/groups/172674225070364 

dr Anna Walencik-Topiłko UG Gdańsk

Niepłynność mowy jako zbieżny objaw wielu zaburzeń komunikacji językowej. Diagnoza różnicowa oraz dalsze postępowanie terapeutyczne

Anna Walencik-Topiłko – doktor nauk humanistycznych, uniwersytecki pracownik naukowo- dydaktyczny i dydaktyczny, adiunkt, kierownik Podyplomowego Studium Emisji i Higieny Głosu. Z wykształcenia językoznawca, logopeda (specjalista w zakresie neurologopedii, logorytmiki, emisji głosu). Od ponad dwudziestu lat zajmuje się logopedią zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest autorką licznych publikacji naukowych, a także współautorką podręczników akademickich z logopedii i neurologopedii. Opracowała programy multimedialne Czytam i piszę oraz Logorytmikę PRO, jak też multimedialny kurs dla logopedów na DVD Logorytmika. Opiekun merytoryczny oraz współautor pakietu programów multimedialnych Logopedia Pro (Wydawnictwo Nowa Era). Redaktor merytoryczna, autorka i recenzentka współpracująca z wieloma wydawnictwami (m.in. Nowa Era, Harmonia, Forum Media Polska, Wydawnictwo Edukacyjne). Autorka publikacji praktycznych: Głos jako narzędzie, Wierszyki pisane przez ciche szumy i syki. Twórca piosenek, wierszyków i opowiadań logopedycznych. Prowadzi gabinet logopedyczny, w którym na diagnozę i terapię przyjmuje pacjentów dorosłych oraz dzieci (zróżnicowane zaburzenia komunikacji językowej). Trener i szkoleniowiec – współpracuje z licznymi ośrodkami prowadzącymi kursy i zajęcia dla różnych środowisk zawodowych, również w formie online i webinarów. 

Autorka cyklu PogadANKA LOGOpedyczna: You Tube, kanał Anna Walencik-Topiłko (https://www.youtube.com/channel/UCp4ZNMjfq4SqcxS_EIHgYhw

Więcej bieżących informacji: 

Fecebook: Anna Walencik-Topiłko https://www.facebook.com/profile.php?id=100057191479964

 dr Helena Liwo Akademia Ateneum Gdańsk

Wieloaspektowość terapii logopedycznej dziecka z wadą słuchu – w poszukiwaniu optymalnego modelu

Helena Liwo, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Akademii Ateneum w Gdańsku. Swoje zainteresowania badawcze kieruje w stronę zagadnień komunikacji językowej i jej zaburzeń oraz sytuacji osób z niepełnosprawnością w kontekście dyskursu społecznego. Jest specjalistką w zakresie surdologopedii, czynnie zajmuje się terapią zaburzeń mowy w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku.

mgr Renata Borowiecka CE Warszawa

Ocena wyższych funkcji słuchowych w diagnozie logopedycznej

mgr Renata Borowiecka – dyrektor  Centrum Edukacji Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, pedagog specjalny i korekcyjny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta neurorozwoju, muzykoterapeuta programu MRM z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka oraz niepublicznych placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pracuje z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami rozwojowymi, szczególnie z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami przetwarzania słuchowego CAPD. Współprowadzi Centrum Metody Johansena w Polsce, Deputy National Director for Poland  i Superwizor w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena. W  oparciu o swoje doświadczenie zawodowe opracowała nowatorską metodę terapii centralnych zaburzeń słuchu – Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.  Autorka publikacji: „Dziecko w równowadze – słuch i koordynacja. Program ćwiczeń ruchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego APD” oraz „Uczę sie z Mozartem” – programu ćwiczeń i zabaw ruchowych przygotowujących  ciało i umysł do skutecznego uczenia się.

 mgr Jolanta Kazanowska prezes STN

Kiedy Metoda Integracji Sensorycznej wspiera pracę logopedy

mgr Jolanta Kazanowska: absolwentka logopedii na Uniwersytecie Warszawskim, neurologopedii na UMCS w Lublinie, wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka na Uniwersytecie SWPS, psychotraumatologii na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2016 roku Instruktor Metody Integracji Sensorycznej. Dwadzieścia lat intensywnego doświadczenia klinicznego w pracy z rodzinami i dziećmi (także z autyzmem, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnościami, dysfunkcjami rozwojowym i neurologicznymi). Prelegentka, wykładowczyni, twórczyni programów i organizatorka: studiów, konferencji, kursów, szkoleń, warsztatów. Autorka publikacji. Pomysłodawczyni i liderka międzynarodowych projektów, wydarzeń, przez lata pracująca pro bono na rzecz propagowania oraz dostępności wiedzy opartej na dowodach naukowych. Prezes Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych.