Regulamin uczestnictwa w konferencji naukowo-szkoleniowej STN

13-14 kwietnia 2024 r. KRAKÓW

„ZNACZENIE KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ DLA UCZESTNICTWA W RÓŻNYCH OBSZARACH ŻYCIA (OD DZIECIŃSTWA DO STAROŚCI)”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Organizatorem Konferencji połączonej z Warsztatatami jest Stowarzyszenie Terapeutów Neurorozwojowych z siedzibą w Gdańsku, ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000937724, NIP: 5833441877, REGON: 520673274000000.

§ 2

W niniejszym regulaminie wszelkie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. „Kodeks cywilny” – oznacza ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)
 2. „Konferencja stacjonarnie” – konferencja naukowo-szkoleniowa pod nazwą „Znaczenie komunikacji językowej dla uczestnictwa w różnych obszarach życia (od dzieciństwa do starości)” w formie stacjonarnej
 3. „Konferencja online” – konferencja naukowo-szkoleniowa pod nazwą „Znaczenie komunikacji językowej dla uczestnictwa w różnych obszarach życia (od dzieciństwa do starości)” w formie transmisji online 
 4. „Warsztaty” – warsztaty w ramach konferencji naukowo-szkoleniowej pod nazwą „Znaczenie komunikacji językowej dla uczestnictwa w różnych obszarach życia (od dzieciństwa do starości)”
 5. „Organizator” – Stowarzyszenie Terapeutów Neurorozwojowych z siedzibą w Gdańsku, 
  ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk wpisane do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000937724, NIP: 5833441877, REGON: 520673274000000
 6. „Regulamin” – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika
 7. „Strona www” – strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem www.stn-org.pl 
 8. „Statut” –  Statut Organizatora dostępny na stronie www.stn-org.pl zakładka STN
 9. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konferencji.

§ 3

 1. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania jego treści i przestrzegania zasad w nim określonych. 
 2. Udział w Konferencji online i stacjonarnie oraz/lub Warsztatach oznacza akceptację Regulaminu.

§ 4

 1. Konferencja odbywać się będzie w formie stacjonarnej: 13 kwietnia 2024 r. w  Hotelu Premier przy ul. Opolskiej 14A, 31-323 Kraków oraz online z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku.
 2. Warsztaty odbywać się będą w formie stacjonarnej: 14 kwietnia 2024 r. w  Hotelu Premier przy ul. Opolskiej 14A, 31-323 Kraków 
 3. Udział w Warsztatach jest dostępny dla osób uczestniczących stacjonarnie w Konferencji lub osób uczestniczących tylko w wybranym Warsztacie w ramach jego dostępności. Każdy uczestnik może wybrać 2 spośród 7 warsztatów, a wybór Warsztatów możliwy będzie w ramach dostępności miejsc w momencie wypełniania formularza. 
 4. Po 01.04.2024 r. możliwe będzie wykupienie pojedynczego Warsztatu w ramach jego dostępności. 
 5. Pozostałe informacje dotyczące Konferencji, w tym: program Konferencji, program Warsztatów oraz informacje dotyczące prelegentów Konferencji i prowadzących Warsztaty, znajdują się na stronie www.stn-org.pl w zakładce „konferencja logopedyczna 2024”.

II. REJESTRACJA

§ 5

 1. Warunkiem udziału w Konferencji stacjonarnie jest, prawidłowe wypełnienie i przesłanie najpóźniej do dnia 30.03.2024 r. formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na Stronie www oraz dokonanie opłaty za udział w Konferencji zgodnie z paragrafem 6 pkt I Regulaminu w ciągu 3 dni roboczych od daty przesłania formularza zgłoszeniowego. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc.
 2. Organizator gwarantuje miejsce na wybranych warsztatach pod warunkiem zarejestrowania pełnej opłaty w przeciągu 3 dni roboczych od daty przesłania formularza zgłoszeniowego.
 3. Warunkiem udziału w Konferencji online jest, prawidłowe wypełnienie i przesłanie najpóźniej do dnia 30.03.2024 r. formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na Stronie www oraz dokonanie opłaty za udział w Konferencji zgodnie z paragrafem 6 pkt I Regulaminu w ciągu 3 dni roboczych od daty przesłania formularza zgłoszeniowego. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc. 
 4. O zakwalifikowaniu na Konferencję stacjonarnie, Konferencję online oraz Warsztaty decyduje kolejność wpłat.
 5. Każdy Uczestnik Konferencji stacjonarnie, online, Warsztatów otrzyma zaświadczenie udziału 
  w Konferencji drogą elektroniczną, w terminie 14 dni od zakończenia Konferencji, na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

III. PŁATNOŚĆ

§ 6

 1. Udział w Konferencji jest odpłatny. Koszt udziału jest uzależniony od wybranego sposobu uczestnictwa i wynosi:
  1. opłaty do  5 marca 2024 r.:
 • 450,- pierwszy dzień i 2 Warsztaty drugiego dnia stacjonarnie
 • 300,- pierwszy dzień stacjonarnie
 • 200,- pierwszy dzień online
 1. opłaty po 5 marca 2024 r.:
 • 550,- pierwszy dzień i 2 Warsztaty drugiego dnia stacjonarnie
 • 400,- pierwszy dzień stacjonarnie
 • 250,- pierwszy dzień online
 • 150,- pojedynczy Warsztat stacjonarnie
 1. zniżki od każdej kwoty za wyjątkiem opłaty za pojedynczy Warsztat:
 • 200,- dla członków Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych
 • 100,- dla studentów kierunków logopedycznych studiujących na uczelniach reprezentowanych przez Prelegentów (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ignatianum, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Gdański, Akademia Ateneum Gdańsk)
 1. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora:

Nr konta: 35 8011 0008 0000 0093 1030 0001

z dopiskiem w tytule przelewu: „Imię, nazwisko i opłata za Konferencję 2024”.

 1. Niedokonanie wpłaty w ciągu 3 dni od daty wysłania formularza skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia udziału w Konferencji online, stacjonarnie i Warsztatach.
 2. W przypadku nieskorzystania z udziału w Konferencji i/lub Warsztatach stacjonarnie, przy opłaceniu pełnego uczestnictwa, organizator nie jest zobowiązany do zwrotów poniesionych kosztów. Opłata za udział w Konferencji stacjonarnie nie ulega zmianie jeśli Uczestnik nie skorzysta z możliwości udziału w Warsztatach.

§ 7

 1. Koszt udziału w Konferencji stacjonarnie obejmuje uczestnictwo w Konferencji i/lub Warsztatach, poczęstunek podczas przerw, otrzymanie drogą elektroniczną zaświadczenia o udziale w Konferencji. 
 2. Koszt udziału w Konferencji online obejmuje uczestnictwo w Konferencji online, otrzymanie drogą elektroniczną zaświadczenia o udziale w Konferencji.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. 
 4. Organizator przesyła fakturę wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy podany 
  w formularzu zgłoszeniowym, jeżeli Uczestnik wypełni pozycję dane do faktury. 
 5. Faktury za uczestnictwo wystawiane są zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym w pozycji: dane do faktury. Po wystawieniu faktury nie ma możliwości zmiany danych.
 6. W przypadku odwołania Konferencji z winy Organizatora, Uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota. Organizator w takim przypadku nie zwraca Uczestnikom innych poniesionych kosztów.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji uczestnikowi zwracana jest część opłaty uzależniona od terminu rezygnacji i wynosi:
  1. 75% wpłaty, jeśli rezygnacja nastąpi trzy tygodnie przed terminem Konferencji 
  2. 50% wpłaty, jeśli rezygnacja nastąpi dwa tygodnie przed terminem Konferencji
  3. 15% wpłaty, jeśli rezygnacja nastąpi tydzień przed terminem Konferencji z przyczyn niezależnych od uczestnika
  4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na dwa dni przed terminem Konferencji opłata nie podlega zwrotowi.
 1. Ewentualną rezygnację należy przesłać pisemnie na adres mailowy organizatora: stn.13.12.21@gmail.com
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezakwalifikowanie się na Konferencję w przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza przez osobę zgłaszającą uczestnictwo lub dokonania przelewu na inny numer rachunku bankowego, niż podany w § 6 pkt 2.
 3. Organizator nie zwraca opłaty w przypadku gdy uczestnik,  nie skorzysta z udziału w Konferencji i/lub Warsztatach.

IV. UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

§ 8

1. Każdy Uczestnik ma prawo wyboru sposobu uczestnictwa w Konferencji:

 1. uczestnictwo stacjonarnie w Konferencji 13.04.2024 r. oraz w Warsztatach 14.04.2024 r.
 2. uczestnictwo stacjonarnie w Konferencji 13.04.2024 r.
 3. uczestnictwo w Konferencji online 13.04.2024 r.
 4. uczestnictwo w wybranym Warsztacie 14.04.2024 r. w ramach dostępności

2.  O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji stacjonarnie, online oraz Warsztatach decyduje kolejność zarejestrowania opłaty na koncie podanym przez Organizatora.

§ 9

 1. Nagrywanie i transmitowanie treści wystąpień w trakcie Konferencji, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 10

 1. W wypadku odgórnych ustaleń na poziomie państwowym dotyczących obostrzeń i zasad organizowania zgromadzeń, uniemożliwiających ich stacjonarną formułę Uczestnik zostanie zaproszony do udziału online w Konferencji, a różnica w opłacie zwrócona na konto Uczestnika, 
  z którego dokonano wpłaty opłaty za udział w Konferencji.

§ 11

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji online jest:
 1. dostęp Uczestnika do Internetu,
 2. zainstalowanie aplikacji oraz przeglądarki internetowej na urządzeniu, z którego Uczestnik będzie miał możliwość uczestnictwa w Konferencji (informacje na ten temat zostaną przesłane uczestnikowi najpóźniej 2 tygodnie przed Konferencją),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Utrata dostępu do Internetu, przerwanie połączenia w trakcie Konferencji, które nie wystąpi 
  z winy Organizatora, nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za udział w Konferencji.
 2. Uczestnik biorący udział w Konferencji w formie online zobowiązany jest korzystać z Platformy oraz uczestniczyć w Konferencji w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
 1. brać udział w Konferencji w sposób niezakłócający korzystania z Konferencji przez pozostałych jej Uczestników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na przebieg Konferencji;
 2. nie filmować, nie transmitować oraz nie udostępniać treści wystąpień;
 3. nie rozpowszechniać treści cyfrowych tworzących zawartość Konferencji oraz udostępnianych Uczestnikom podczas Konferencji bez uprzedniej zgody Organizatora.
 1. W razie udziału w Konferencji w sposób sprzeczny z pkt 3 powyżej, Organizator ma prawo do zablokowania Uczestnikowi dostępu do udziału w Konferencji.
 2. Uczestnik może brać udział w Konferencji w formie online tylko w czasie rzeczywistym. Organizator nie zapewnia możliwości jej odsłuchania.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 12

 1. Uczestnictwo w Konferencji i Warsztatach związane jest z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w zakresie związanym z udziałem w Konferencji i Warsztatach. 
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu możliwości prowadzenia Konferencji 
  i Warsztatów przez Organizatora. Zebrane dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych 
  w formularzu zgłoszeniowym oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia swoich danych osobowych.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. We wszelkich sprawach dotyczących prawidłowości przetwarzania danych osobowych należy się zwracać do Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: info@stn.org.pl
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji i Warsztatach. 
 8. Dane będą przechowywane przez Organizatora przez okres 6 lat po dniu zakończenia Konferencji w celu dochodzenia przez Uczestnika ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Konferencji.

VI. MATERIAŁY ORGANIZATORA. WIZERUNEK UCZESTNIKÓW

§ 13

 1. Publikacja udostępniona przez Organizatora podczas Konferencji stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach, wykonanych podczas Konferencji, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatora działalnością, w szczególności w ramach dokumentacji i działań PR-owo – marketingowych w mediach.
 3. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie, transmitowanie i fotografowanie przebiegu Konferencji i Warsztatów przez Uczestników bez zgody Organizatora.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z przyczyn od niego niezależnych lub wprowadzenia zmian w programie Konferencji, pozostających bez wpływu na temat Konferencji.
 2. Obowiązujący Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora www.stn-org.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z przyczyn wskazanych poniżej:
  1. zmiany sposobu przeprowadzania Konferencji, Konferencji online lub Warsztatów bądź warunków przeprowadzenia Konferencji, Konferencji online lub Warsztatów, spowodowanych przyczynami technicznymi, wprowadzeniem nowych funkcjonalności, bądź zmianą dotychczasowych funkcjonalności;
  2. konieczności zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść oraz poprawę błędów lub omyłek pisarskich;
  3. zmiany danych Organizatora.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 lutego 2024 r.

 Zarząd

Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych